Trump als Geburtshelfer der Linken

Mikkel Bolt: Trumps Herausgeber der Konterrevolution Nemo. Dänemark


Trump könnte dazu führen, dass in den Vereinigten Staaten endlich eine vitale und ganz linke Seite entsteht.

Email: ehammer@temple.edu
Veröffentlicht am: 2017
Trumps Konterrevolution
Autor: Mikkel Bolt
Verlag: Verlag Nemo, Dänemark

Ein Buch über Donald Trump zu schreiben ist offensichtlich keine leichte Aufgabe. Es ist nicht mehr als vier Monate her, dass seine Präsidentschaft begann. Kaum ein Tag vergeht ohne Drama, und mit der Ernennung eines Sonderstaatsanwalts im Zusammenhang mit den russischen Beziehungen scheint das nationale Recht eine echte Möglichkeit zu sein. Mit anderen Worten, die Trumpian-Saga ist noch nicht vorbei - im Gegenteil, sie hat kaum begonnen.

Da der Alltag eine so große Rolle spielt, waren die Medien bislang der wichtigste Informationsanbieter und Analyst. Aber auch wenn sie es bis zu einem gewissen Grad schaffen, das Geschehen festzuhalten in Medien resDas Ganze und die Beziehungen werden oft ausgelassen. Uns werden fast nur Fragmente serviert.

Trumps Mythos über die Menschen, über die Spaltung und die Bedrohung, über den führenden Einheitsgründer und -retter reicht aus, um ihn mit dem Faschismus zu verbinden.

Groß aufs Neue. Im relativ kurzen aber sehr interessanten und gut geschriebenen Trumps Konterrevolution Der dänische Wissenschaftler und Aktivist Mikkel Bolt bereitet eine umfassendere Analyse des Trump-Phänomens vor. Bolt konzentriert sich auf Trump als Politiker, aber auch auf die Kräfte und Tendenzen, die er vertritt.

Bolts Hintergrund als linker Interpret der Schnittstelle von Ästhetik und Politik kommt in diesem Buch klar zum Ausdruck. Nicht zuletzt schreibt er gut über Trumps mediale Inszenierung. Trump, so Bolt, sei sowohl ein Faschist als auch ein listiger Schausteller. Mit bedeutenden Auswirkungen für jeden, der ins Freie fällt, projiziert er ein Bild von Amerika als gefährdet und dennoch in der Lage, sich als einheitlich, weiß und patriarchalisch wieder aufzubauen: "Machen Sie Amerika großartig aufs Neue! "

US-Präsident Donald Trump spricht während der jährlichen Spendenaktion von Ford's Theatre am 4. Juni 2017 in Washington, DC. / AFP FOTO / Brendan Smialowski

Richtige Reaktion. Ifølge Bolt er det vesentlig å forstå Trumps vei til makten ikke bare som et mer eller mindre tilfeldig avvik fra en velfungerende demokratisk kulturs sedvane, men som et uttrykk for en dyp krise i de vestlige samfunns liberaldemokratiske, kapitalistiske systemer. Slik Bolt ser det, er kapitalismen grunnleggende ustabil. Med sin keynesianske konsensus var de første tiårene etter annen verdenskrig preget av vekst og omfattende sysselsetting. I de senere tiår har man imidlertid sett krise følge krise. Særlig alvorlig var finanskrisen i 2009. I kjølvannet av denne oppstod en rekke strukturelle problemer som medførte stigende arbeidsledighet, sosial usikkerhet og økende ulikhet. Den politiske høyredreiningen, hevder Bolt, må forstås som en krisereaksjon: I takt med at klassemotsetninger intensiveres og systemet blir vanskeligere å legitimere, postulerer den ytre høyresiden en kulturell og nasjonal enhet som hevdes å transcendere alle motsetninger og i en viss forstand viske dem ut. Bolt peker i denne forbindelse på Trumps appell til den hvite amerikanske arbeiderklasse, som gjennom påberopelse av et nasjonalt fellesskap ble forespeilet en ny storhetstid. Mens denne angivelig utsatte gruppen fikk en privilegert rolle å spille i Trumps fortelling om gjenreising av amerikansk storhet, ble afrikansk-amerikanere, muslimer, meksikanere, ulovlige immigranter og andre utgrupper fremstilt som truende fiender som for enhver pris må stanses.

Abonnement NOK 195 / Quartal

Politikk som myte. Ganske mye av Bolts bok går med til å reflektere over Trumps valgkamp og maktovertakelse. Ikke minst skriver han om Trumps ukonvensjonelle stil. Trump iscenesatte seg selv som anti-establishment. Sin milliardformue til tross, påstod han å stå på vanlige folks side mot «eliten» i Washington og på Wall Street. Valgkampmøtene ble således ritualer hvor «folk og «fører» så å si speilet seg i hverandre. Trump symboliserte det autentiske folkets enhet, og Trump-tilhengerne fikk sin tilhørighet til dette folk bekreftet og uttrykt gjennom den (for dem) karismatiske skikkelsen på scenen.

Trump bryr seg fint lite om sannhet eller argumentasjon. Det som teller er symbolikken, retorikken og følelsene. For Bolt innebærer dette at liberal tenkning omkring deliberativt demokrati, som setter den fornuftige samtale i høysetet, er blitt en anakronisme. Med Trump har koblingen mellom aggressiv iscenesettelse som folkets redningsmann og beherskelse av massemedienes koder nådd et høyere og mer utviklet nivå enn noensinne. Dette er politikk som ren myte, godt hjulpet av en overveldende mengde med bilder og ureflektert påvirkning.

Trump symboliserte det autentiske folkets enhet, og tilhengerne fikk sin tilhørighet bekreftet og uttrykt gjennom den karismatiske skikkelsen på scenen.

Åpenbar fascist. Bolts syn på Trump og høyredreiningen som krisereaksjon er overbevisende. To sentrale poenger i boken fremstår derimot som mer problematiske. Det ene er den nokså ensidige vektleggingen av Trump som nasjonalist og særlig fascist. (Man kunne kalle dette «Steve Bannon-siden».) Til tross for at de nasjonalistiske tendensene (gjennom proteksjonismen og symbolpolitikken knyttet til Amerika) virker iøynefallende, er det en annen side ved Trump som Bolt i mindre grad berører. Det dreier seg om Trump som forsvarer av de rikeste, av großes Geschäft og – knyttet til dette – hans målbevisste nedbygging av USAs velferdsordninger. Kanskje blir dette den viktigste arven fra Trump: at han på dramatisk vis klarte å gjøre USA til enda mer av et kleptokrati og oligarki enn det allerede var.

Knyttet til dette er selvfølgelig spørsmålet om vi i det hele tatt gjør rett i å kalle Trump fascist. For Bolt virker dette nær sagt åpenbart. Selv om han ikke ikler seg uniform og omgir seg med paramilitære tropper, er Trumps myte om folket, om splittelsen og truslene, om den førende enhetsstifteren og redningsmannen og om den sterkestes rett i seg selv tilstrekkelig til å knytte ham til fascismen. Fascismen, hevder Bolt, er en vedvarende mulighet i de nasjonale demokratiene – den er disses primære og farligste krisesymptom.

Revolusjonær. Selv om vurderingen av Trumps personlige ståsted inneholder mange gode poenger, synes Bolt å glemme hvilket mangfoldig land USA tross alt er. Trump har møtt enorm motstand både på grasrotnivå, i media, fra det etablerte politiske apparatet og domstolene. Som innehaver av presidentembetet utgjør han på mange måter en betydelig trussel. Imidlertid er han ikke i nærheten av å nyte den aksepten som tilkom Hitler noen år etter maktovertakelsen. Selv om Bolt ikke påstår noe sånt, er det verdt å minne seg selv om at USA definitivt ikke er noen fascistisk nasjon.

Et annet problematisk poeng i Bolts bok har å gjøre med det liberale demokratiet (eller det han kaller «nasjonaldemokratiet») som sådant. For Bolt inneholder som nevnt demokratiet slik vi kjenner det fascismen som sin mulighet. De demokratiske vestlige statene besitter, hevder han, et uerkjent autoritært potensiale. Dessuten, skriver han videre, må vi innse at statsapparatet i sin alminnelighet, selv om det i prinsippet påstås å være underkastet folkeviljen, først og fremst tjener det kapitalistiske systemet.

På slutten av boken fremstår Bolt som revolusjonær. For moralen i det hele blir at ondet må tas med roten. Han har gjort rede for samfunnsomveltningens nødvendighet – men hvordan den skal finne sted og hvor vi eventuelt skal bevege oss, sier han dessverre ikke noe om.

Vitalt venstre in spe. Trump er svært radikal. Om svaret trenger å være så radikalt som Bolt legger opp til, er ikke gitt. Foreløpig er det jo når sant skal sies det rettighetsbevisste sivilsamfunnet og rettssamfunnet som har klart å yte reell motstand mot Trump. Om Trumps ferd fortsetter å utarte, vil motstanden antakelig også bli mer ekstrem – kanskje til og med voldelig. Dette kan bety at en vital og ytterliggående venstreside endelig vil bli dannet i USA. En fullstendig undergraving av det formelle demokratiet ville dog være en katastrofe.

Bolts bok kan uansett anbefales på det sterkeste – både til den som vil forstå og den som vil handle.


Lieber Leser. Sie haben jetzt 1 freie Artikel diesen Monat übrig. Fühlen Sie sich frei, einen zu zeichnen Zeichnung, oder melden Sie sich unten an, falls Sie eine haben.